NAJLEPŠIA “SELFIE” v Ice bare

25.07.2014 - 17:00

Darujeme párty za 1000 € pre Teba a tvojich kámošov

PODMIENKY SÚŤAŽE

  1. prídi do ice baru – uisti sa, že máš 18 rokov, (inak ani ďalej nepokračuj)
  2. odfoť „selfie“ seba alebo aj tvojich kámošov v ice bare
  3. zaves to na náš facebook/icebar– BUDES TO VEDIET AJ TY?
  4. rob čo chceš, ale keď budeš mať najviac like-ov vyhrávaš párty v Ice bare v hodnote 1 000 € pre teba a tvojich kámošov

ŠPECIÁLNA SÚŤAŽ PLATÍ DO KONCA SEPTEMBRA 2014 ...tak sa ponáhľaj!

 

Pravidlá fotografickej súťaže pre Facebook

1. Organizátor
Ľadová továreň s.r.o. , Pílová 8 , 851 10 Bratislava, IČO: 446 54 979 , DIČ: 2022791408

2. Hlavná výhra
2.1. Výhra je zorganizovanie párty/posedenia v prevádzke Ice bar – Dunajská 8, /prevádzka je vo vlastníctve organizátora/ v hodnote 1 000 €- v predajných cenách ktoré sú uvedené v nápojovom lístku prevádzky. Výhra nezahŕňa dopravu pre výhercu alebo iné náklady spojené s párty/posedením, organizovanie iných služieb ako gastronomického charakteru v danej prevádzke.
2.2. Táto hlavná výhra je tiež jedinou výhrou.

3. Účastníci súťaže
3.1. Súťaž je otvorená len pre občanov Slovenskej republiky. Účastníci musia mať min. 18 rokov.
3.2. Management, zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora súťaže sú z tejto súťaže
vylúčení. Na súťaž sa vzťahujú platné zákony SR.

4. Príspevky do súťaže, výber a vyhlasovanie a kontaktovanie víťazov
4.1. Žiadny nákup nie je podmienkou súťaže.
4.2. Do súťaže budú schválené len fotografie osôb starších ako 18 rokov, ktoré nebudú posúdené ako vulgárne alebo inak pohoršujúce. Fotografie musia byť odfotené v priestoroch prevádzky Ice bar – Dunajská 8, Bratislava.
4.3.Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že zverejnením fotky neporušuje žiadne autorské práva a má súhlas prípadného zákonného zástupcu.
4.4. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za nekompletné alebo nesprávne nahrané fotografie, fotografie, ktoré sa vôbec nenahrali alebo sa k organizátorom z akéhokoľvek iného dôvodu vôbec nedostali.
4.5. Víťaz súťaže bude kontaktovaný e-mailom, ktorý má súťažiaci uvedený na svojom Facebook profile.
4.6. Z každého Facebook profilu  môže byť vložených viacero príspevkov. Každý príspevok môže byť vložený/súťažiť súčasne.
4.7. Účastník súťaže, ktorý vyhrá, je povinný odpovedať na e-mail s informáciou o výhre organizátorovi najneskôr do 14 dní a informovať ho o dátume, na ktorý si želá výhru zorganizovať. Pokiaľ tak do 14 dní od odoslania e-mailu s informáciou o víťazstve neučiní, výhra prepadá. Organizátor nie je povinný ju víťazovi akokoľvek kompenzovať.

5. Nahrávanie fotografií do súťaže
5.1. Nahraním fotografií do súťaže súťažiaci garantuje organizátorovi právo na neodvolateľné, trvalé a bezplatné použitie fotografie vrátane reprodukcie, úprav, zobrazenia a publikovania a
iného využitia nahranej fotografie vo všetkých médiách a celosvetovo. Právo zahŕňa zmenu veľkosti fotografie, orezanie, komprimáciu, editáciu, pridanie titulku, loga alebo iné úpravy.
5.2. Zaslaním akejkoľvek fotografie súťažiaci prehlasuje a zaručuje, že predložená fotografia či informácia neporušuje akékoľvek autorské práva, žiadne práva na ochranu súkromia alebo publicity akejkoľvek osoby alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek tretej strany, a že má právo udeliť všetky práva a licencie udelené na jej zverejnenie organizátorovi bez obmedzenia autorskými právami, voľne a bez akýchkoľvek nárokov alebo vecného bremena.
5.3. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor nemá povinnosť zverejniť, zobraziť alebo inak učiniť verejne dostupnými žiadne fotografie alebo informácie, ktoré súťažiaci nahral, a môže na základe svojho vlastného uváženia obmedziť, odstrániť, upraviť, zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek fotografiu, ktorú súťažiaci nahral.
5.4. Súťažiaci je oboznámený a berie na vedomie, že fotografie dáva k dispozícii na prezeranie, hodnotenie, preskúmanie a pripomienky organizátorovi a verejnosti a chápe, že komentáre a
hodnotenie, s ktorým nesúhlasí, môžu byť zverejnené alebo inak spojené s jeho nahranou fotografiou.
5.5. Nahraním fotografie súťažiacemu nevzniká žiadne právo na odmenu, honorár alebo iné
nároky akejkoľvek povahy. Toto platí i pre akékoľvek ďalšie použitie fotografie organizátorom.
5.6. Fotografia, ktorú súťažiaci do súťaže nahrá, sa stáva majetkom organizátora. Organizátor nemá povinnosť fotografie uchovávať ani vracať.

6. Udelenie ceny
6.1. Víťaz je povinný po oznámení o výhre, ktoré bude zaslané e-mailom, dodať svoje meno a dátum, na ktorý si želá výhru zorganizovať. Dodacia adresa je Amundesn Ice bar – Dunajská 8 , Bratislava / sídlo prevádzky organiyátora. Zasielanie do zahraničia je vylúčené. Víťaz nemôže požadovať za výhru akúkoľvek náhradu.
6.2. Organizátor súťaže ani jeho zamestnanci nie sú zodpovední za akékoľvek záruky, náklady, škody alebo iné nároky vzniknuté v dôsledku používania výhry po tom, čo bola dodaná
víťazovi. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce zo súťaže alebo vzniknutých v súvislosti so súťažou.
6.4. Pokiaľ ohlásená výhra sa z nepredvídateľných príčin stane nedostupnou, organizátor ju môže nahradiť inou cenou rovnakej alebo podobnej hodnoty.
6.5. Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť akékoľvek pravidlá súťaže a to kedykoľvek. Pokiaľ máte nejaké otázky alebo sťažnosti ohľadom súťaže, prosím, kontaktujte nás na: icebar [at] icebar [dot] sk

7. Hlasovanie
7.1. Verejnosť/fanúšikovia fanpage https://www.facebook.com/pages/Amundsen-Ice-bar/688937854475467 budú vyzvaní, aby volili z nahraných fotografií.
Limit: každý účastník môže voliť viackrát a pre akúkoľvek fotografiu v priebehu súťaže.
7.2. Víťazom je súťažiaci, ktorého fotografia získa najviac hlasov/Like-ov ,od užívateľov Facebook-u zaregistrovaných s adresou trvalého pobytu v Slovenskej republike. V prípade rovnakého počtu hlasov si organizátor vyhradzuje právo vybrať víťaza z fotografií so zhodným počtom hlasov
podľa svojho uváženia.
 

8. Všeobecné obchodné podmienky
8.1. Táto súťaž nie je sponzorovaná, administrovaná alebo inak asociovaná s Facebookom. Vašu informáciu zasielate organizátorovi súťaže, Ľadová továreň a nie Facebooku.
Odoslané informácie budú použité len na účely súťaže v zmysle podmienok súťaže a ochrany súkromia.
8.2. Pokiaľ z nejakého dôvodu nebude možné súťaž spustiť tak, ako bola naplánovaná a to z dôvodu napadnutia počítačovým vírusom, chyby, neoprávnenej manipulácie alebo zásahu,
podvodu, technického zlyhania alebo akejkoľvek inej príčiny, ktoré ovplyvnia správu, bezpečnosť, spravodlivý a riadny priebeh alebo celistvosť súťaže, organizátor si vyhradzuje
právo súťaž podľa svojho uváženia zrušiť alebo zmeniť.
8.3. Ďalej si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia diskvalifikovať akúkoľvek osobu, ktorá a) sa pokúsi o podvodnú účasť v súťaži alebo poruší proces súťaže, b) poruší Pravidlá súťaže c)
poruší podmienky použitia a prehlásenia o súkromí stanovené organizátorom alebo d) jedná nešportovo alebo s úmyslom a spôsobom, ktorý obťažuje, zneužíva ostatných alebo sa im vyhráža.

Share